If Caesar Had To Explain COVID-19… Harris Lencz ‘22 & Dillon Horowitz ‘22

Nuntiīs terribilis pestis in Asiā pronuntiatīs, cīvēs Romanī  reī pūblicae salūtī timebant. Lēgātī iērunt ad Romam monēre  populum. Aliī incēpērunt parrāre, dum aliī erant incertī,  etiam nihil verterat: forī mansunt apertī, liberī accessunt  scholam, et arborēs in silvā etiam crēvērunt. 

Post multī diēs, plūrēs gentēs iacuērunt. Gentēs habuērunt  pestem cum plūre timore. In urbe numerus infirmorum  crescere continuavit. Nūntiī monuit vōs “distāre ab sociīs,”  lavāre manūs pannō, et gerere personam supra ōs. Aliī autem  quōrum timor minutus non accommodavērunt et crēvērunt  territōs esse stultus carissimusque. 

Deinde scholae clausērunt. Prīmō discipulī erant laetī;  cucurrērunt circum scholam cum studiō. Nescivērunt pestem  remansūrum esse diū. Mox autem reppērunt domum esse  peior quam ludus. Discipulī accepērunt litterās cum assignātiōnibus et scripsērunt solō. Ludum et otium cum  amicīs dēsideravērunt. Iuvenissimī liberī tulērunt plūrimum  difficultātis; parentēs non iam habuērunt otium. 

Tum erat aestas. Aestas erat par hiemī inopiā lucis. Pestis  iam cēpierat multōs vitōs. Ubique gentēs erant infirmī et  iacentēs. Numerī mortī auxērunt ad summum modum. Ossis  iacēbant in viā et mutlī umbrae volabant in caelum. Et  medicī et gentēs dolore opprimēbantur. Aliī ōrāvit ad deōs; omnēs vidērunt ad senātum.

Sed senatus erat in tumultū. Quod plūrimus senātōrum erant  senēs, inter sē seiunctī erant. Paucī senātōrum quī remanserant dissensērunt gravitāte pestis et quam facere  legēs delere id. Aliī senātōrum etiam vocavērunt aliōs non  amantēs reī pūblicae. 

––––––––––––– 

Modo vis populī permisit Romanōs praevalēre. Medicī laboravērunt dīe nocteque invenīre remedium. Nunc scholae  et forī sunt apertī rūrsus. Multī cīvēs quī fugerant ad  Romanās provinciās in Africā nunc reveniunt. Gentēs  aspiciunt lucem

Related Post

Type a Comment

Your email address will not be published.